Trivselregler

Genom att följa trivselreglerna och ta ett gemensamt ansvar för vårt boende skapar vi en fin grannsämja i vår förening. Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar våra fastigheter och som bostadsrättshavare har man därför ett direkt intresse i att bostadsrättsföreningen sköts på ett bra sätt gällande ekonomi, underhåll och trivsel.

Som medlem i Brf Eklanda Rosen finns det mycket som man kan göra för att engagera sig. Det kan handla om att komma med förslag på aktiviteter som stärker trivsel och gemenskap, engagera sig i valberedningen eller ställa upp som förtroendevald i styrelsen. Som förtroendevald får man en bra inblick i hur föreningen fungerar men även möjligheter att bidra utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Det är även en bra möjlighet att kunna påverka sin boendemiljö, bygga upp ett socialt nätverk och värna om sin investering. Som förtroendevald är man berättigad till ett arvode. Om du är intresserad av att engagera dig i föreningen, ta kontakt med någon i valberedningen eller styrelsen.

Förändringar i våra lägenheter

När det gäller väsentliga förändringar måste den boende få styrelsens godkännande. Detta innebär att man måste göra en skriftlig ansökan till styrelsen som kommer att behandlas på ett styrelsemöte. Exempel på väsentliga förändringar är badrumsrenovering, rivning eller flytt av väggar, renovering av kök, montering av markiser, byta ut badkar mot dusch samt el- och ventilationsinstallationer. För allas säkerhet ska ni låta en fackman utföra installation av tvätt- och diskmaskin eller andra arbeten i våtrum samt el- och ventilationsinstallationer. Detta är för att skydda er själva och undvika vattenläckor eller andra skador i framtiden. Eventuellt byggavfall som läggs på tomten ska skyndsamt tas om hand.

Värme & ventilation

Temperaturen i din lägenhet bör vara minst 20 grader, det är vad värmesystemet är dimensionerat för och vad man kan förvänta sig. Mätning av rumstemperatur görs inne i rummet, minst en meter från yttervägg och minst 60 cm från golvet, inte på fönsterbrädan. Något som är väldigt viktigt att tänka på om man ska renovera köket och funderar på att byta köksfläkt är att det måste utföras på rätt sätt. Det måste vara en fläkt som är anpassad till befintligt system.

Andrahandsuthyrning

Vi har möjlighet att hyra ut vår lägenhet i andra hand. Uthyrning av lägenhet i andra hand kräver styrelsens godkännande. Uthyrning i andra hand godkänns endast med angivet skäl, för minst tre månader och max två år. Styrelsen medger högst ett år i taget och därefter ska en ny ansökan göras. Bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning, avgiften motsvarar 10% av prisbasbeloppet per år. Styrelsen önskar få en kopia på hyreskontraktet vid ansökan av om andrahandsuthyrning. Ansökan om att få hyra ut i andrahand hittar du i blankettarkivet.

Du och din granne

Till er som bor på andra våningen tänk på att ditt golv är din grannes tak och att ni har gemensamma väggar. Det är därför viktigt att du inte låter tv och radio stå på för högt, att du inte går med skor med hårda sulor inomhus eller gör någonting annat som är störande.

Tiden för nattvila är 22.00-07.00. Då ska det vara lugnt och tyst.

Om man ska utföra några bullriga arbeten i sin lägenhet som till exempel borra i betong, slipa golv eller spika är sådana arbeten tillåtna mellan 07.00-18.00 vardagar och 10.00-16.00 på lördagar, söndagar och helgdagar tillåtet endast i samråd med dina närmsta grannar. När vi skall ha fest i lägenheten eller planerar ett större reparationsarbete meddelar vi grannarna innan och visar hänsyn.

Du och omgivning

Samtliga lägenhetsinnehavare ansvarar för utomhusmiljön vid sin egen entré och uteplats. Finns det mark mellan dig och din granne som är i anslutning till båda era entréer för en dialog med din granne om nyttjandet samt skötseln om denna. Vid försäljning av bostaden behöver man avtala med efterföljande köpare att överta skötseln av utomhusmiljön om förändringar gjorts där, alternativt återställer säljaren till ursprungligt skick. Det gäller klippning av gräsmatta, häck och att allmänt hålla ordning. Det får inte stå avfall utomhus som påverkar upplevelsen av föreningens utomhusmiljö negativt. I vår gemensamma redskapsbod finns all tänkbar utrustning såsom gräsklippare, trimmers och allt annat som kan tänkas behövas för att du ska kunna sköta din utemiljö. Är du osäker på hur de ska användas, hör av dig till någon i styrelsen så hjälper vi dig. Trädgårdsavfall ska slängas i containern för trädgårdsavfall, den står vid föreningslokalen på Eklanda Bäck. Släng inget trädgårdsavfall i miljöhuset.

Sophantering

I området har vi 2 miljöhus där vi har kärl för matavfall, metall, papper, plast, tidningar och trycksaker, färgade och ofärgade glas, batterilåda, låda för glödlampor/lysrör samt restavfall. Allt annat avfall får man själv frakta till närmaste ÅVC-central. Med giltigt körkort kommer du in på ÅVC-centraler i Mölndal och Göteborg.

Vår gemensamma utemiljö

Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi använder våra cykelrum som är avsedda för just detta. Observera att motorcyklar, mopeder och barnvagnar inte får ställas i cykelrum. Särskilda parkeringsplatser för motorcyklar och mopeder finns i området.

Vi är rädda om barnen och naturen. Därför är all motortrafik förbjuden inom området. Hundar ska vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlåda, på gångvägar eller på grönytor. Tänk på att det finns människor som är rädda. Genom att visa hänsyn och omdöme kan vi alla njuta av utemiljön. Inga fimpar eller snus på gården eller i rabatter.

Ekonomi

Varje lägenhet tecknar eget avtal för hushållsel. Föreningen innehar fastighetsförsäkring. Hem-försäkring med bostadsrättstillägg får var och en teckna själv.

Våra balkonger och uteplatser

Visa hänsyn till dina grannar. Om du vill hänga tvätt på balkongen se då till att tvätten inte stör grannarna. Balkonglådor ska av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongen. Tänk på när du vattnar eller rensar att det inte rinner/faller ner till grannen under. Mattor och sängkläder skakas inte utanför balkongen. Fågelmatning är inte tillåtet varken från balkonger eller uteplats då både fåglar och mat skräpar ner samt drar till sig skadedjur såsom råttor.

Rökning bör undvikas på balkongerna och uteplatser. Undvik också att röka under fläkten inomhus då röken via ventilationssystemet kan gå in till dina grannar. Tänk också på att hålla avstånd till fasaden när du grillar.

Vill man sätta upp en markis, kontakta styrelsen.

Måla inte balkonggolvet, då skapar du ett underhållsbehov. Det går bra att lägga trätrall eller matta som går att ta bort. Lägg inte klinker då balkongplattan måste vara inspektionsbar, golvet måste gå att lyfta bort.

Nyttjanderättsavtal för uteplatser

Till er som har ett staket utanför er uteplats, antingen om ni har satt upp det själva eller att tidigare ägare har gjort det, ansvarar för detta. Det innebär att föreningen inte har något underhållsansvar för staketet, således om det behöver bytas ut eller lagas är det ditt ansvar. Har man ett staket runt tomten är man också ansvarig för skötseln av ytan innanför detta, till exempel klippning av gräsmattan. Om du inte vill ha detta ansvar får ni ta ner det. Om du vill sätta upp ett nytt staket, kontakta styrelsen.

Odlingslotter

På en av gräsytorna i södra delen av vårt bostadsområde finns odlingslotter. Odlingslotterna finns till för att odla grönsaker och blommor och man får använda vatten från egen bostad i skötseln av sin odlingslott. Vi ser gärna att ni använder rabattkanter/avgränsningar för odlingsytan och det är självklart tillåtet att använda nät för att skydda mot katter, fåglar och andra ovälkomna gäster. Det är dock inte tillåtet att uppföra växthus eller staket på odlingslotten. Det är heller inte tillåtet att låna ut eller överlämna sin odlingslott till någon annan utan styrelsens medgivande. Om du säljer din bostad kan din odlingslott erbjudas att övertas av någon annan (eventuellt din köpare), men om ingen tar över bruket och skötseln av odlingslotten ska denna återställas. Odlingslotten ska hållas i ett vårdat skick. Avfall hänvisas till container för trädgårdsavfall, alternativ till miljöhuset beroende på var avfallet hör hemma. Innehavare av odlingslotter måste följa dessa regler för att vi skall trivas. Den som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sin odlingslott. Önskar du ansöka om odlingslott kan du kontakta styrelsen via brev till brevlådan vid miljöhus 2 eller via kontaktformuläret under fliken: kontakt med styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen har möten en gång per månad, dock ej i juli. Föreningens stadgar innehåller en utförligare beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten samt om andrahandsuthyrning.

Årsstämman i Brf Eklanda Rosen hålls vanligtvis i maj eller juni månad. Styrelsen informerar föreningens medlemmar främst via anslag på anslagstavlorna i våra Miljöhus eller via utdelade informationsblad. Vi har också en hemsida där man kan ta del av löpande information, till exempel vårt informationsbrev varje månad under fliken: månadsnytt.

Önskar du engagera dig i styrelsearbetet? Hör gärna av dig via kontaktformuläret här på hemsidan under fliken: kontakt med styrelsen.

På vår hemsida finns ett flertal blanketter, till exempel för att ställa sig till kö för en parkeringsplats eller ett förråd, eller för att ansöka om ombyggnad. Trivselreglerna är antagna av styrelsen och skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Frågor och synpunkter kan lämnas till Styrelsen antingen via brev till brevlådan vid miljöhus 2 eller via kontaktformuläret på hemsidan.